Condicions de participació – Premi escola

Propostes que hi poden optar

Amb l’objectiu de premiar la tasca de promoció de l’agricultura i l’alimentació ecològica en l’entorn educatiu podran optar al premi qualsevol tipus de projecte, experiència o material que persegueixi aquest propòsit. Per tant, el premi està obert a una àmplia varietat de propostes:

 • Projectes de centre.
 • Activitats concretes portades a terme dins del centre escolar ja siguin de recerca científica, artístiques, lingüístiques, etc.
 • Activitats festives o commemoratives organitzades pel centre.
 • Treballs de recerca de Batxillerat, presentats pel centre.
 • Actuacions de transformació dels espais: patis, menjadors, aules, etc.
 • Reconeixement de la tasca d’una persona de la comunitat educativa o entitat en la promoció de l’agricultura i alimentació ecològica al centre.
 • Material en format paper com quaderns de treball, fulletons, revistes, etc.
 • Material digital com activitats on-line, Apps, vídeos, etc.
 • Altres

En qualsevol dels casos, el premi serà atorgat al centre educatiu, empreses o entitat, encara que el reconeixement pugui ser individual.

Calendari del premi

 • Termini de presentació de les propostes: des del 6 de juny fins el 25 de juliol de 2022.
 • Deliberació i veredicte del jurat: setembre 2022.
 • Comunicació del veredicte als centres: setembre 2022.
 • Acte de lliurament dels premis: octubre 2022.

Sol·licitud de participació

Caldrà sol·licitar la participació presentant en termini (del 6 de juny al 25 de juliol) el formulari d’inscripció

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar adjunta una memòria explicativa del projecte, experiència o material. Es recomana acompanyar la memòria amb fotografies i/o material audiovisual, preferiblement a través d’enllaços on es puguin visualitzar (per exemple, webs o documents penjats al núvol).

Si la proposta es tracta d’un material, se n’ha d’adjuntar una còpia o afegir a la memòria un enllaç des d’on descarregar-lo.

La memòria haurà d’incloure els següents apartats (si s’escau):

1. Títol del projecte, experiència o material

2. Dades del centre educatiu

3. Dades de la persona de contacte

4. Descripció

 1. Breu explicació. Cal aportar una breu explicació de la proposta que permeti tenir una visió global del seu conjunt.
 2. Els objectius han de ser concrets i el seu grau de consecució s’ha de poder valorar en l’apartat 6 (avaluació).
 3. Agents implicats en el projecte (recursos humans i col·laboracions amb altres entitats). Enumerar els agents implicats, explicant el paper que han jugat en el desenvolupament de la proposta. En aquest apartat s’han d’indicar també els grups d’alumnat que han participat.
 4. Descripció de les activitats desenvolupades. Enumerar i descriure breument cada una de les activitats. Es recomana incloure alguna foto il·lustrativa.
 5. Recursos emprats (recursos materials i econòmics). Enumerar i descriure els recursos materials, destacant si es treballa amb material reciclat o reutilitzat. Els recursos econòmics s’hauran de descriure en forma de pressupost.
 6. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars. Aquest apartat es pot abordar de formes diverses però es recomana fer-ho en forma de taula resum.
 7. Valors que es desenvolupen. Enumerar els valors que es desenvolupen i descriure de quina manera concreta es treballen en les diferents activitats.
 8. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. Descriure de quina manera es treballa el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica, ressaltant aquelles activitats en que es treballa de forma específica.

5. Pla de comunicació i difusió

Descriure tots els mitjans de difusió que s’han utilitzat per divulgar la proposta tant dins com fora del centre. Incloure enllaços quan es tracti de pàgines web, blogs o notícies publicades en medis digitals.

6. Avaluació (indicadors i resultats)

Es descriuran els indicadors utilitzats per avaluar la proposta i els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats. En aquest apartat s’inclourà també la descripció de com s’ha avaluat el treball dels alumnes.

7. Perspectives de futur

Descriure futures actuacions previstes a partir de la proposta realitzada.

8. Annexes

Qualsevol altre document que es consideri d’interès per la valoració de l’experiència. Els annexes han d’estar inclosos en el document de la memòria. Poden ser enllaços a documents disponibles en línia com vídeos, revistes, llibres digitals, blogs, presentació de diapositives, imatges, etc.

La memòria s’haurà de presentar en format PDF i haurà de tenir una mida màxima de 10 Mb.

Recordeu que totes les imatges incloses en la memòria on apareguin menors d’edat que siguin clarament identificables han de comptar amb els corresponents drets de difusió i és responsabilitat de la direcció del corresponent centre l’haver demanat el consentiment dels pares, mares o tutors legals dels menors per publicar fotografies i vídeos amb la seva imatge.

Un cop rebuda correctament la sol·licitud, en el termini màxim de 5 dies es rebrà un correu electrònic de confirmació, imprescindible per poder optar al premi. 

Criteris de valoració dels projectes

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

CRITERIDETALL DEL CRITERI
InnovacióLa proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.
CurrículumLa proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Educació.
SignificacióPartint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.
ComunicacióUtilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.
AccióLes activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.
ProjeccióL’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.
AltresLes actuacions es troben dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Condicions de participació i drets de propietat intel·lectual

 • Els projectes i/o materials premiats podran ser utilitzats per les entitats organitzadores del premi per a tasques de difusió o formatives.
 • Les fotografies incloses en les memòries podran ser publicades i utilitzades pels organitzadors del premi o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi. També cal tenir en compte que les propostes es penjaran a internet i per tant les fotografies han de poder fer-se servir amb aquest fi.
 • En tots els casos, els projectes han de ser originals.
 • El jurat pot decidir declarar desert el premi si considera que les candidatures no s’ajusten als requisits previstos en aquestes bases o no tenen un nivell suficient.

Composició i funcionament del jurat

El jurat estarà format per una persona en representació de cadascuna de les entitats organitzadores, més una persona de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya). També formarà part del jurat una persona de l’Associació Vida Sana, en condició de secretari/a, amb veu però sense vot.

El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures vàlidament presentades, per al seu coneixement i estudi.

Un cop finalitzat del termini de presentació de les candidatures, el jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si escau. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.

Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

Acte de lliurament

L’acte de lliurament dels premis 2021 resta pendent de confirmació de la data, que serà dins el marc de la Setmana Bio 2022.

Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres a escola@setmanabio.cat