Condicions de participació

Premi Escola

Projectes que hi poden optar

Amb l’objectiu de premiar la tasca de promoció de l’agricultura i l’alimentació ecològica en l’entorn educatiu podran optar al premi qualsevol tipus de projecte, experiència o material que persegueixi aquest propòsit. Per tant, el premi està obert a una àmplia varietat de propostes:

 • Projectes de centre
 • Activitats concretes portades a terme dins del centre escolar ja siguin de recerca científica, artístiques, lingüístiques, etc.
 • Activitats festives o commemoratives organitzades pel centre
 • Treballs de recerca de Batxillerat
 • Actuacions de transformació dels espais escolars: patis, menjadors, aules, etc.
 • Reconeixement de la tasca d’una persona de la comunitat educativa o entitat en la promoció de l’agricultura i alimentació ecològica al centre
 • Material en format paper, com ara quaderns de treball, revistes, etc.
 • Material digital com activitats on-line, Apps, vídeos, etc.
 • Altres.

En qualsevol dels casos, el premi serà atorgat al centre educatiu encara que el reconeixement pugui ser individual.

Calendari del premi

 • Termini de presentació de les propostes: des del 1 de juny fins el 15 de juliol de 2020.
 • Deliberació i veredicte del jurat: setembre de 2020.
 • Comunicació del veredicte als centres: setembre de 2020.
 • Acte de lliurament dels premis: Un dia de la setmana del 19 al 23 d’octubre de 2020.

Sol·licitud de participació

Caldrà sol·licitar la participació omplint un formulari d’inscripció.

A més, al formulari caldrà adjuntar una memòria explicativa del projecte, experiència o material, que haurà d’incloure (si escau) els següents apartats:

1. Títol del projecte, experiència o material

2. Dades del centre educatiu

3. Dades de la persona de contacte

4. Descripció

 1. Breu explicació. Cal aportar una breu explicació de la proposta que permeti tenir una visió global del seu conjunt.
 2. Objectius. Els objectius han de ser concrets i el seu grau de consecució s’ha de poder valorar en l’apartat 6 (avaluació).
 3. Agents implicats en el projecte (recursos humans i col·laboracions amb altres entitats). Enumerar els agents implicats, explicant el paper que han jugat en el desenvolupament de la proposta. En aquest apartat s’han d’indicar també els grups d’alumnat que han participat.
 4. Descripció de les activitats desenvolupades. Enumerar i descriure breument cada una de les activitats. Es recomana incloure alguna foto il·lustrativa.
 5. Recursos emprats (recursos materials i econòmics). Enumerar i descriure els recursos materials, destacant si es treballa amb material reciclat o reutilitzat. Els recursos econòmics s’hauran de descriure en forma de pressupost.
 6. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars.  Aquest apartat es pot abordar de formes diverses però es recomana fer-ho en forma de taula resum.
 7. Valors que es desenvolupen. Enumerar els valors que es desenvolupen i descriure de quina manera concreta es treballen en les diferents activitats.
 8. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. Descriure de quina manera es treballa el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica, ressaltant aquelles activitats en que es treballa de forma específica.

5. Pla de comunicació i difusió

Descriure tots els mitjans de difusió que s’han utilitzat per divulgar la proposta tant dins com fora del centre. Incloure enllaços quan es tracti de pàgines web, blogs o notícies publicades en medis digitals.

6. Avaluació (indicadors i resultats)

Es descriuran els indicadors utilitzats per avaluar la proposta i els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats. En aquest apartat s’inclourà també la descripció de com s’ha avaluat el treball dels alumnes

7. Perspectives de futur

Descriure futures actuacions previstes a partir de la proposta realitzada.

8. Annexes

Qualsevol altre document que es consideri d’interès per la valoració de l’experiència. Els annexes han d’estar inclosos en el document de la memòria. Poden ser enllaços a documents disponibles en línia com vídeos, revistes, llibres digitals, blogs, presentació de diapositives, imatges, etc.

La memòria s’haurà de presentar en format PDF i haurà de tenir una mida màxima de 10 Mb.

Un cop rebuda correctament la sol·licitud, en el termini màxim de 5 dies es rebrà un correu electrònic de confirmació, imprescindible per poder optar al premi. 

Criteris de valoració dels projectes

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

CRITERI DETALL DEL CRITERI
Innovació La proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.
Currículum La proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.
Significació Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.
Comunicació Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.
Acció Les activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.
Projecció L’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.
Altres Les actuacions es troben dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Condicions de participació i drets de propietat intel·lectual

 • La participació als premis implica la cessió dels drets de fer servir el contingut del projecte o proposta per a tasques de difusió o formatives portades a terme per les entitats organitzadores.
 • Les fotografies incloses en les memòries hauran de poder ser publicades i utilitzades pels organitzadors o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi. També cal tenir en compte que les propostes es penjaran a internet i per tant les fotografies han de poder fer-se servir amb aquest fi.
 • En tots els casos, els projectes han de ser originals.

Composició i funcionament del jurat

El jurat estarà format per una persona en representació de cadascuna de les entitats organitzadores, més una persona de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya). També formarà part del jurat una persona de l’Associació Vida Sana, en condició de secretari/a, amb veu però sense vot.

El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures vàlidament presentades, per al seu coneixement i estudi.

Un cop finalitzat del termini de presentació de les candidatures, el jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si escau. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.

Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

Acte de lliurament

L’acte de lliurament dels premis de 2020 es farà a l’Institut de Miami Platja, de Mont-roig del Camp, guardonat amb el primer premi de l’any 2019 pel projecte Hort-galliner escolar.

Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres a escola@setmanabio.cat

Torna a dalt