Visites a operadors ecològics

Formulari d'inscripció

L’emplenament d’aquesta fitxa no implica l'acceptació d'aquesta activitat dins el programa de la Setmana Bio ja que les dades proporcionades hauran de ser verificades per l’organització en funció dels requisits. Consulta les condicions de participació.

Dades efecte de l’organització, aquestes no seran públiques.

Dades públiques.

https://facebook.com/
@
@

Podeu introduir l’adreça o situar directament el lloc en el mapa.

Heu d'especificar tots els dies i hores que es realitza l'activitat.

1
1

Pengeu de dues a cinc fotografies, fetes en horitzontal, i que us representin. També és interessant que ens proporcioneu una imatge del vostre logotip d'empresa, si escau. Dues de les fotografies (i el logotip) les utilitzarem per encapçalar la fitza de la vostra actuació, així que us recomanem que tinguin la màxima qualitat. Les fotografies han de tenir un mínim de 400px d'alçada i d'amplada, i poden pesar un màxim de 1MB.

La imatge ha de ser mínim de 400px d'ample o alt i màxim 2000px. El pes de la imatge no ha de sobrepassar 1MB.

1
2
1

Si ho prefereixes, pots entrar l'horari de la teva activitat en el següent quadre de text.

DECLARO
1. Certificació ecològica
En cas de que em sigui d’aplicació, declaro responsablement que disposo de la corresponent certificació per l’activitat i/o el producte ecològic que forma part de l’activitat que realitzaré.
2. Altra normativa d’aplicació
Declaro responsablement que compleixo tota la normativa que, en funció del tipus d’activitat que realitzaré, em sigui legalment exigible .
3. Assegurança de responsabilitat civil
Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura al desenvolupament de l’activitat que realitzaré, segons escaigui durant el desenvolupament de la Setmana Bio.
Com a promotor de l’activitat, exonero expressament als organitzadors de la Setmana Bio de qualsevol responsabilitat derivada dels sinistres que es puguin produir durant la durada la Setmana Bio i no estiguin coberts per una pòlissa de responsabilitat civil o, estant coberts, superin els llindars màxims de les respectives pòlisses d’assegurances.
4. Horaris d’obertura
Que em comprometo a complir les condicions comunicades en el desenvolupament de les activitats. Si per qualsevol causa de força major no és possible, em comprometo a avisar a l’organització a la major brevetat possible les incidències sobre aquestes condicions.
5. Material gràfic
Que autoritzo als organitzadors de la Setmana Bio l’ús del material gràfic i la informació que he facilitat a l’organització en el marc del projecte Setmana Bio i de les activitats incloses en el programa.
6. Coneixement de requisits
Que estic informat/da dels requisits de participació a la Setmana Bio per l’alimentació ecològica que afecten a les meves activitats dins de la mateixa.
7. Comprovacions de l’organització
Que autoritzo a l’organització a fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació
8. Dades de participació
Que em comprometo a contestar el formulari de valoració que inclourà les dades de participació a l’activitat organitzada en el termini establert per l’organització.

Les dades comunicades en aquest formulari:
- Només s'utilitzaran en el context de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica.
- No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
- El responsable del tractament de les dades personals és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades, autoritza a el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya amb CIF: S-0811001-G, al tractament de les dades proporcionades en aquest document per a organitzar la Setmana Bio.

En el cas de voler exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades en aquesta fitxa, ho podeu demanar a info@setmanabio.cat.